Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Sandane kyrkje
onsdag 27 januar
Sandane kyrkje
søndag 31 januar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 februar
Vereide kyrkje
onsdag 10 februar
Sandane kyrkje
søndag 14 februar
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 17 februar
Vereide kyrkje
søndag 21 februar
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 februar
Sandane kyrkje
søndag 28 februar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
torsdag 1 april
Utvikfjellet
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje

Gravferd

Når nokon døyr tek ein vanlegvis kontakt med gravferdsbyrået først. Så kan den som er ansvargleg for gravferda, eller vanlegvis gravferdsbyrået, henvende seg til Kyrkjeverja når det er spørsmål om gravferdsdag og gravstad.  Kyrkjeverja informerer straks presten som skal leie gravferda, som igjen vil ta kontakt med familien for å avtale førebuinga av gravferda. Dei er sjølvsagt velkomne til sjølv å ta kontakt med presten det gjeld. Normalt vil det seie sokneprest Vidar Bjotveit i Gloppen sokn (tidlegare Vereide og Gimmestad sokn) og sokneprest Tore Myklebust i Breim og Hyen sokn.

Vedtekter for kyrkjegardane i Gloppen kommune (pdf)


Japansk kirsebærtre ved Vereide gravplass

Praktisk informasjon

Kyrkjekontoret i Gloppen legg til rette for at gravferd kan gjennomførast på ein verdig måte. Dei fleste som syter for ei gravferd vel å engasjere eit gravferdsbyrå. Om ein gjer det, vil gravferdsbyrået ta den nødvendige planlegginga, og gjere dei nødvendige avtalar med kyrkjekontoret.


Tidspunkt for gravferda

Gravlegging skal skje seinast 10 virkedagar etter dødsfallet dersom avdøde ikkje vert kremert. Tidspunkt for gravferd vert fastsett av kyrkjeverja etter avtale med den som syt for gravferda eller gravferdsbyrå. Ved kremasjon må urne settast i jorda innan 6 månader.


Rett til å syte for gravferda

Det er dei næraste etterlatne til avdøde som har rett til å syte for gravferd. Gravferdsloven fastset retten til å syte for gravferd i slik rekkjefølgje; ektefelle, barn, foreldre, besteforeldre, søsken, søsken sine barn og foreldre sine søsken. Hvis det før dødsfallet er sett fram skriftleg erklæring om kven som har denne retten, skal denne ha fortrinnsrett.


Grav

Alle innbyggjarar i Gloppen kommune har rett til fri gravlegging og fri grav. Ein kan velje fritt kva gravplass i kommunen ein ønskjer gravlegging. Kyrkjeverja tilviser grav. Ein har høve til gjenbruk av eksisterande grav under vilkår av at grava ikkje er freda, og at festar samtykkjer i at grava kan opnast for gjenbruk. Askeurne kan likevel setjast ned i freda grav.


Feste

Når ei kistegrav eller urne i kistegrav vert teken i bruk, er det høve til å feste ei grav ved sida av. Denne grava vert ei festegrav som den ansvarlege for grava må betale festeavgift/gravleige for frå første dagen. Retten til å feste ei ekstra grav gjeld berre ved gravlegging av person som ved dødsfallet var busett i Gloppen.
Når festetida er ute, kan gravstaden festast for 5 nye år. Når det er gått 60 år sidan siste gravlegging, må ein søkje fellesrådet om om ytterlegare forlenging av festet.

Kremasjon

Dei aller fleste som vert gravlagt i Gloppen vert gravlagt i kiste. Det er høve til å velje kremasjon og vi oppmodar om at ein nyttar denne løysinga som er blitt meir vanleg. Dette vil gje ei lettare belasting på areal, arbeidsmengd for gravplassmynde og kostnad for familien. Ein kan sette ned inntil 6 urner i ei kistegrav som allereie er teken i bruk. Dersom ein vel å sette urne i ny kistegrav kan ein sette ned inntil 8 urner i denne. (ei urnergrav er rekna til 0,5x0,5 meter) 


Utanbygds gravlegging

Også personar som ikkje var busett i kommunen kan gravleggast her, men det vert då kravd avgift for gravleige, kiste– eller urneavgift, samt seremoniavgift dersom ein skal ha kyrkjeleg seremoni i samband med gravlegginga.


Namna minnelund

I Gloppen har ein ikkje namna minnelund i dag, men det er under planlegging. Ein ser at det er fleire og fleire som spør etter dette, men det er diverre ein kostnad med å etablere slike felt, så enn så lenge blir det diverre med planlegginga.

Ta kontakt med kyrkjekontoret i Gloppen om du har spørsmål knytt til gravferd, fester og gravleige.
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
måndag 10-14
tysdag 12-14
onsdag-fredag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Gjevarteneste (lenke)