Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

lørdag 28 mai
Vereide kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 1 juni
Retunet
søndag 5 juni
TIN-Trygg i naturen
Breim kyrkje
mandag 6 juni
Hyen kyrkje
søndag 12 juni
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
fredag 17 juni
Breim kyrkje
søndag 19 juni
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 24 juni
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 26 juni
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 3 juli
Selja
søndag 10 juli
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
onsdag 13 juli
18:00 Konsert
Sandane kyrkje
lørdag 16 juli
Breim kyrkje
søndag 17 juli
Gamle gimmestad kyrkje
søndag 24 juli
Hyen kyrkje
Vereide prestegard
søndag 31 juli
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 august
Vereide kyrkje

Gravferd

Gravferd

Når nokon døyr tek ein vanlegvis kontakt med gravferdsbyrået først. Så kan den som er ansvarleg for gravferda, eller vanlegvis gravferdsbyrået, henvende seg til Kyrkjeverja når det er spørsmål om gravferdsdag og gravstad.  Kyrkjeverja informerer straks presten som skal leie gravferda, som igjen vil ta kontakt med familien for å avtale førebuinga av gravferda. Dei er sjølvsagt velkomne til sjølv å ta kontakt med presten det gjeld. Normalt vil det seie sokneprest Vidar Bjotveit i Gloppen sokn (tidlegare Vereide og Gimmestad sokn) og sokneprest Tore Myklebust i Breim og Hyen sokn

I Gloppen har vi eit lokalt gravferdsbyrå, Sandane gravferdsbyrå. Andre gravferdsbyrå kan så klart også nyttast. Japansk kirsebærtre ved Vereide gravplass 

Praktisk informasjon

Gravplassforvaltinga i Gloppen legg til rette for at gravferd kan gjennomførast på ein verdig måte. Dei fleste som syter for ei gravferd vel å engasjere eit gravferdsbyrå. Om ein gjer det, vil gravferdsbyrået ta den nødvendige planlegginga, og gjere dei nødvendige avtalar med gravplassforvaltinga ved Kyrkjeverja.

Tidspunkt for gravferda

Gravlegging skal skje seinast 10 virkedagar etter dødsfallet dersom avdøde ikkje vert kremert. Tidspunkt for gravferd vert fastsett av kyrkjeverja etter avtale med den som syt for gravferda eller gravferdsbyrå. Ved kremasjon må urne settast i jorda innan 6 månader etter dødsfallet.

Rett til å syte for gravferda

Det er dei næraste etterlatne til avdøde som har rett til å syte for gravferd. Gravferdsloven fastset retten til å syte for gravferd i slik rekkjefølgje; ektefelle, barn, foreldre, besteforeldre, søsken, søsken sine barn og foreldre sine søsken. Dersom det før dødsfallet er sett fram skriftleg erklæring om kven som har denne retten, skal denne ha fortrinnsrett.

Grav

Alle innbyggjarar i Gloppen kommune har rett til fri gravlegging og fri frå gravleige i 20 år (frigrav). Ein kan velje fritt kva gravplass i kommunen ein ønskjer gravlegging, men for å få frigrav gjeld dette der gravplassforvaltinga tilviser grav. Bruk av reservert grav utløyser ikkje rett til frigrav.

Ein har høve til gjenbruk av eksisterande grav under vilkår av at grava ikkje er i fredingstid (20år), og at festar samtykkjer i at grava kan opnast for gjenbruk. Askeurne kan likevel setjast ned i grav som er i fredingstid. 

Har du fått faktura med eit gravnummer les du gravnummeret 01.A.01.001 slik:  01(=gravplass).A(=felt).01(=rad).001(=grav i rad, gjerne rekna frå venstre) Leitar du etter ei grav kan du søkje etter dette på slektogdata.no

Gravplassane i Gloppen er nummerert slik:  01-Vereide gravplass, 02-Breim gravplass, 03-Fredly gravplass, 04-Gimmestad gravplass, 05-Hyen gravplass,  06-Eimhjellen gravplass og 07-Vereidskyrkja gravplass. 

Gravminne

Det er festar sitt ansvar å halde gravminnet i hevd. Dersom ein får sig eller anna skade på gravminnet er det festar som må kontakte leverandørar for å rette på dette. I Gloppen har vi fleire som kan utføre dette, blant anna A3 Naturstein på Kattahamrane på Sandane.

Dersom gravplassforvaltinga meinar at grava bør ha ettersyn, feks rette opp gravminne eller at busker er blitt for store, skal du få ei melding/brev om dette. 

Vern

Gravminner kan vernast for ettertida. Dette er omtala i gravplassforeskrifta §27 Bevaring. I Gloppen har vi ikkje noko vedtak på vern av gravminner, men gravplassforvaltinga har registert ein del gravminner som mogleg verneverdige. Festar kan også melde inn til gravplassforvaltaren dersom der er gravminner som ein meinar skulle vert verna. Husk at vern av gravminne gjeld sjølve gravminnet og ikkje nødvendigvis grava den står på. 

Festeavtale og gravleige

Når ei kistegrav eller urne i kistegrav vert teken i bruk, er det høve til å feste ei grav ved sida av. Den reserverte grava vert ei festegrav som den ansvarlege for grava må betale festeavgift/gravleige for frå første dag. Retten til å feste ei ekstra grav gjeld berre ved gravlegging av person som ved dødsfallet var busett i Gloppen.
Når festetida er ute, kan gravstaden festast for 5 nye år. Når det er gått 60 år sidan siste gravlegging, må ein søkje fellesrådet om om ytterlegare forlenging av festet dersom ein har ein gyldig grunn for dette. Det er festar sitt ansvar å syte for at gravleige blir betalt slik at festeavtala blir halde i hevd. 

Kremasjon

Dei aller fleste som vert gravlagt i Gloppen vert gravlagt i kiste, men fleire vel no bisetting med kremasjon og urnenedsetting. Vi oppmodar om at ein nyttar denne løysinga. Dette vil gje ei lettare belasting på areal, arbeidsmengd for gravplassmynde og kostnad for familien. Ein kan sette ned inntil 6 urner i ei kistegrav som allereie er teken i bruk. Dersom ein vel å sette urne i ny kistegrav kan ein sette ned inntil 8 urner i denne. (ei urnergrav er rekna til 1,5 X1,5 meter med plass til gravminne og 4 urner (0,5x0,5 meter X 4), men reine urnegraver er ikkje løysing som vi har pr. i dag) 

Utanbygds gravlegging

Også personar som ikkje var busett i kommunen kan gravleggast her, men det vert då kravd avgift for gravleige, kistenedsetting eller urneavgift, samt seremoniavgift dersom ein skal ha kyrkjeleg seremoni i samband med gravlegginga.

Namna minnelund

I Gloppen har ein ikkje namna minnelund i dag, men det er under planlegging. Ein ser at det er fleire og fleire som spør etter dette, men det er diverre ein kostnad med å etablere slike felt, så enn så lenge blir det med planlegginga.

Ta kontakt med kyrkjekontoret i Gloppen om du har spørsmål knytt til gravferd, fester og gravleige.

Gjeldande foreskrift om gravplassvedteker i Gloppen kommune finn du her.

Skjema for montering av gravminne etter §24 i gravplassforeskrifta finn du her

Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg