Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 21 oktober
Sandane kyrkje
søndag 24 oktober
Vereide kyrkje
søndag 31 oktober
Breim kyrkje
torsdag 4 november
Sandane kyrkje
søndag 7 november
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
torsdag 18 november
Sandane kyrkje
søndag 21 november
Breim kyrkje
fredag 26 november
19:30 Konsert
Vereide kyrkje
søndag 28 november
16:00 Lysmesse
Hyen kyrkje
torsdag 2 desember
Sandane kyrkje
søndag 12 desember
20:00 Konsert
Breim kyrkje
lørdag 25 desember
Breim kyrkje
søndag 26 desember
Hyen kyrkje
onsdag 29 desember
Hyen kyrkje
torsdag 30 desember
17:00 Konsert
Breim kyrkje
torsdag 6 januar
Fjordhestgarden
Sandane kyrkje
søndag 16 januar
Breim kyrkje
torsdag 20 januar
Sandane kyrkje
torsdag 3 februar
Sandane kyrkje
torsdag 17 februar
Sandane kyrkje
torsdag 3 mars
Sandane kyrkje
torsdag 17 mars
Sandane kyrkje
torsdag 31 mars
Sandane kyrkje

Bli besøksven eller få ein besøksven

Kan du tenkje deg å bli besøksven for nokon, eller kanskje du ønskjer å få besøk av ein fast person? Les meir!


Illustrasjonsfoto. Foto: Steve Buissinne, Pixabay

Om besøkstenesta 
Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste, og besøkstenesta er ein del av det diakonale arbeidet i kyrkjelydane. Det er eit tilbod til menneske som av ulike grunnar ønskjer ein besøksvenn. Målet er at menneske skal få oppleve fellesskap og kontakt med same person over tid. Besøkstenesta kan også vere ein døropnar til at ein får tilhøyrsle i større fellesskap der besøksven og den som får besøk, kan gå i lag.

Det som her kallast besøksteneste omfattar også aktivitetsteneste; når ein vil gjere noko saman utanfor heimen.

Få ein besøksven 
Besøkstenesta er for deg som ønskjer å snakke med nokon eller gjere noko saman med eit medmenneske, enten ein er ung eller eldre. Ein besøksven er ein du kan prate og drikke kaffi  med, gå tur, lese med, gå til kyrkje, dele kultur-opplevingar, osv. Kontakt-personen (diakon) prøvar å kople personar med same interesser. Gjennom livet vil ein vere både den som gir og den som tek imot. Menneskeverdet er uansett det same.  Alle er verdt å ha nokon som ser og lyttar til ein. Vi ønskjer at det skal vere låg terskel for å spørje etter ein besøksven. 


Illustrasjonsfoto. Foto: Kirkerådet. 

Bli ein besøksven 
Den som besøker gjer en frivillig innsats. Å vere besøksvenn inneber både å gje og å få. Det er viktig å kunne lytte og prøve å forstå den andre. Den som er i ei teneste for eit medmenneske vil oftast også få noko verdifullt tilbake.

Besøksvenen og den som får besøk, avtaler kor ofte ein vil møtast. Det kan til dømes vere ein til to timar anna kvar veke. Det vil vere fint med ei varigheit i tenesta, men ein binder seg ikkje til ei bestemt tid. 

Sjå også meir info om å bli ein besøksven i brosjyra for besøksven (pdf)

Kontaktinfo
Gjeld både om ein ønskjer å få ein besøksven eller bli ein besøksven. 
Diakon: Ingebjørg Isane Fure
Tlf.: 966 18 048.
E-post:
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no 
Gloppen kyrkjekontor, Åsavegen 130, Sandane

Ein kan også snakke med soknerådsleiar i det enkelte sokn, eller sokneprest.

Viss ein vil bli besøksven kan ein også registrere seg på www.frivillig.no
Alternativt sjå nettsaka «Dugnadskort Gloppen sokn»

 

 

 

Av: Gloppen kyrkjekontor   Publisert: 25-08-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg