Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

torsdag 17 juni
19:00 Konsert
Hyen kyrkje
søndag 20 juni
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
lørdag 26 juni
Prestegarden
søndag 27 juni
Prestegarden
søndag 11 juli
Vereide kyrkje
Støyl
lørdag 17 juli
Breim kyrkje
søndag 18 juli
Breim kyrkje
Støyl
søndag 25 juli
Støyl
Gamle gimmestad kyrkje
torsdag 29 juli
Vereide kyrkje
søndag 1 august
Utvikfjellet
søndag 8 august
Vereide kyrkje
søndag 15 august
Heradsplassen
søndag 22 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
lørdag 28 august
Gimmestad kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 29 august
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 5 september
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær

Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/sorg.jpg




















Å miste ein person som står oss nær, fører med seg sorg. Sorg er personleg og individuell, og ulike reaksjonar kan melde seg. Sorg tek tid og må gjennomlevast. Vi snakkar om eit sorgarbeid, ein prosess vi går igjennom. Sorgarbeid tek på kreftene og går gjerne i bølgjer. Sjølv etter månadar og år må vi vere innstilte på å gje sorga rom. Sorg handlar ikkje om å bli ferdig med, men om å innlemme også denne erfaringa i livet. 

Eit tilbod
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. Det er ei samtalegruppe der ein kan få setje ord på tankar, kjensler og reaksjonar som ein kjenner på etter å ha mista ein nærståande person. Ein kan dele gode minne, få snakke om noko av det som har vore, om det ein saknar eller opplever vondt og vanskeleg, og kva ein ønskjer for livet framover. Den enkelte bestemmer sjølv kor mykje ein vil dele. Slik kan ein finne styrke til å gå vidare, og få vere til støtte og hjelp for kvarandre.
Tilbodet er for alle uavhengig av livssyn.

Neste sorggruppe kan starte opp når det kjem nok påmeldingar. Ta kontakt om du har spørsmål rundt dette.
Gruppa blir sett saman ut ifrå noko lunde lik livssituasjon. Behovet for å dele sorg med andre som har opplevd om lag det same som ein sjølv, kan kjennast sterkt anten sorga er ny eller gamal. Sorggruppa skal vere eit trygt fellesskap og har ei fast ramme. Kvar samling varer ca. ein og ein halv time, og talet på samlingar varierer med gruppestorleiken, gjerne seks til åtte gongar. I utgangspunktet legg ein opp til samling annan kvar veke, men dette blir avtalt nærare med deltakarane. Gruppene blir leia av diakonen saman med ein medleiar som også har erfaring med sorggruppe-leiing. 

Dersom du kan tenkje deg å delta i ei sorggruppe eller ønskjer meir informasjon om tilbodet, kan du kontakte Ingebjørg, tlf. 966 18 048, eller e-post ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no  


Vi er godt vande med å følgje smittevernreglar, og legg til rette for ein mest mogleg trygg møteplass.  


Brosjyre for sorggruppe i Gloppen (pdf)

www.sorggrupper.no kan ein sjå etter tilbod om sorggruppe over heile landet. Tilbodet til Kyrkja i Gloppen ligg også ute der.


https://gloppen.kyrkja.no/img/28_03_2017_Nyheter/2020-08-21_(1).jpg












































Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 28-01-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg



Følg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg




Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg