Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
søndag 28 mars
Breim kyrkje
torsdag 1 april
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
søndag 4 april
Breim kyrkje
mandag 5 april
Hyen kyrkje
søndag 18 april
Hyen kyrkje
Breim kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje

Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær

Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev på nytt tilbod om deltaking i sorggruppe.

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/sorg.jpg
Å miste ein person som står oss nær, fører med seg sorg. Sorg er personleg og individuell, og ulike reaksjonar kan melde seg. Sorg tek tid og må gjennomlevast. Vi snakkar om eit sorgarbeid, ein prosess vi går igjennom. Sorgarbeid tek på kreftene og går gjerne i bølgjer. Sjølv etter månadar og år må vi vere innstilte på å gje sorga rom. Sorg handlar ikkje om å bli ferdig med, men om å innlemme også denne erfaringa i livet. 

Eit tilbod
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. Det er ei samtalegruppe der ein kan få setje ord på tankar, kjensler og reaksjonar som ein kjenner på etter å ha mista ein nærståande person. Ein kan dele gode minne, få snakke om noko av det som har vore, om det ein saknar eller opplever vondt og vanskeleg, og kva ein ønskjer for livet framover. Den enkelte bestemmer sjølv kor mykje ein vil dele. Slik kan ein finne styrke til å gå vidare, og få vere til støtte og hjelp for kvarandre.
Tilbodet er for alle uavhengig av livssyn.

Neste sorggruppe kan starte opp i mars dersom det kjem nok påmeldingar. Påmelding fortløpande.
Gruppa blir sett saman ut ifrå noko lunde lik livssituasjon. Behovet for å dele sorg med andre som har opplevd om lag det same som ein sjølv, kan kjennast sterkt anten sorga er ny eller gamal. Sorggruppa skal vere eit trygt fellesskap og har ei fast ramme. Kvar samling varer ca. ein og ein halv time, og talet på samlingar varierer med gruppestorleiken, gjerne seks til åtte gongar. I utgangspunktet legg ein opp til samling annan kvar veke, men dette blir avtalt nærare med deltakarane. Gruppene blir leia av diakonen saman med ein medleiar som også har erfaring med sorggruppe-leiing. 

Dersom du kan tenkje deg å delta i ei sorggruppe eller ønskjer meir informasjon om tilbodet, kan du kontakte Ingebjørg, tlf. 966 18 048, eller e-post ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no  

Om ein tenkjer at dette kan vere aktuelt, men ikkje er klar for å bli med frå mars, ta gjerne kontakt likevel med tanke på å bli med seinare.


Vi er godt vande med å følgje smittevernreglar, og legg til rette for ein mest mogleg trygg møteplass.  


Brosjyre for sorggruppe i Gloppen (pdf)

www.sorggrupper.no kan ein sjå etter tilbod om sorggruppe over heile landet. Tilbodet til Kyrkja i Gloppen ligg også ute der.


https://gloppen.kyrkja.no/img/28_03_2017_Nyheter/2020-08-21_(1).jpg
Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 28.01.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Anna info

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388


Vippsnummer
Gloppen sokn, Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

 

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpg
 

Følg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg 

Sjå videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo_150.jpg