Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 14 august
Heradsplassen
lørdag 20 august
Tur
søndag 21 august
Sandane kyrkje
Nesholmen leirstad
søndag 28 august
Gimmestad kyrkje
søndag 4 september
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 11 september
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 18 september
Sandane kyrkje
Breim kyrkje
søndag 25 september
Gimmestad kyrkje
lørdag 1 oktober
Breim kyrkje
søndag 2 oktober
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
lørdag 8 oktober
Hyen kyrkje
søndag 9 oktober
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 16 oktober
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 23 oktober
Sandane kyrkje
søndag 30 oktober
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
søndag 6 november
Vereide kyrkje
Hyen kyrkje

Sorggruppe - eit tilbod til dei som har mista nokon nær

Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. Foto: I.I. Fure

Å miste ein person som står oss nær, fører med seg sorg. Sorg er personleg og individuell, og ulike reaksjonar kan melde seg. Sorg tek tid og må gjennomlevast. Vi snakkar om eit sorgarbeid, ein prosess vi går igjennom. Sorgarbeid tek på kreftene og går gjerne i bølgjer. Sjølv etter månadar og år må vi vere innstilte på å gje sorga rom. Sorg handlar ikkje om å bli ferdig med, men om å innlemme også denne erfaringa i livet. 

Eit tilbod
Kyrkja i Gloppen ønskjer å vere til hjelp for dei som opplever sorg, og gjev tilbod om deltaking i sorggruppe. Det er ei samtalegruppe der ein kan få setje ord på tankar, kjensler og reaksjonar som ein kjenner på etter å ha mista ein nærståande person. Ein kan dele gode minne, få snakke om noko av det som har vore, om det ein saknar eller opplever vondt og vanskeleg, og kva ein ønskjer for livet framover. Den enkelte bestemmer sjølv kor mykje ein vil dele. Slik kan ein finne styrke til å gå vidare, og få vere til støtte og hjelp for kvarandre.
Tilbodet er for alle uavhengig av livssyn.

Ny gruppe kan starte opp i september dersom det er minimum 4 påmeldingar frå personar med noko lunde lik livssituasjon og sorgsituasjon. Ta kontakt fortløpande dersom du ønskjer å vere med i sorggruppe hauste 2022.
Behovet for å dele sorg med andre som har opplevd om lag det same som ein sjølv, kan kjennast sterkt anten sorga er ny eller gamal. Sorggruppa skal vere eit trygt fellesskap og har ei fast ramme. Kvar samling varer ca. ein og ein halv time, og talet på samlingar varierer med gruppestorleiken, gjerne seks til åtte gongar. I utgangspunktet legg ein opp til samling annan kvar veke, men dette blir avtalt nærare med deltakarane. Gruppene blir leia av diakonen saman med ein medleiar som også har erfaring med sorggruppe-leiing. 

Dersom du kan tenkje deg å delta i ei sorggruppe eller ønskjer meir informasjon om tilbodet, kan du kontakte Ingebjørg, tlf. 966 18 048, eller e-post ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no  


Brosjyre for sorggruppe i Gloppen (pdf) 

www.sorggrupper.no kan ein sjå etter tilbod om sorggruppe over heile landet. Tilbodet til Kyrkja i Gloppen ligg også ute der.


https://gloppen.kyrkja.no/img/28_03_2017_Nyheter/2020-08-21_(1).jpg 

 

 

 


Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 01-11-2021
Sjå tidlegare utgåver »

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer:

Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Gamle Gimmestad kyrkje: #576297
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg