Kyrkja i Gloppen
Tilgjengeligheitserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 24 september
Gimmestad kyrkje
mandag 25 september
Sandane kyrkje
lørdag 30 september
Gimmestad kyrkje
søndag 1 oktober
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
lørdag 7 oktober
18:00 konsert
Hyen kyrkje
søndag 8 oktober
Sandane kyrkje
Hyen kyrkje
mandag 9 oktober
Sandane kyrkje
tirsdag 10 oktober
Gimmestad kyrkje
søndag 15 oktober
Vereide kyrkje
tirsdag 17 oktober
Breim kyrkje
lørdag 21 oktober
18:00 Konsert
Breim kyrkje
søndag 22 oktober
Gimmestad kyrkje
Breim kyrkje
mandag 23 oktober
Sandane kyrkje
fredag 27 oktober
Vereide kyrkje
søndag 29 oktober
Vereide kyrkje
søndag 5 november
Gimmestad kyrkje
Hyen kyrkje
Vereide kyrkje
Breim kyrkje
mandag 6 november
Sandane kyrkje
lørdag 11 november
20:00
Vereide kyrkje
søndag 12 november
Hyen kyrkje

Nyheter

Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja

Hausten 2020 vart Plan for diakoni for Den norske kyrkja revidert. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.

http://gloppen.kirkene.net/img/17_12_2020_Diakoni/Plan_for_diakoni.png
Revideringa av den førre planen frå 2007 er gjort på bakgrunn av endringar i samfunnet og i diakonale utfordringar. Men ein god del er også til å kjenne igjen frå førre plan. Visjonen er framleis «Guds kjærleik til alle menneske, verkeleggjort gjennom liv og teneste». Definisjonen er også uendra: «Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd.»

Innan dette spekteret ligg det mykje vi som kyrkje både kan gjere og vere for å gje Guds kjærleik til medmenneska og for å forvalte skaparverket. Den nye planen er lettlesen og kan anbefalast å kikke på: Plan for diakoni i Den norske kyrkja. 

Planen får poengtert at diakoni er ein del av kyrkja sitt vesen, og diakoni er noko mange er delaktige i, kanskje utan å vere så bevisste på det. Planen gjev også jordnære utfordringar til oss alle.  

 

Lokale planar
Ut ifrå hovudområda i den nasjonale planen for diakoni, lagar ein lokale planar for kvart sokn. I Gloppen har det lenge vore tradisjon for godt arbeid med diakoniplanar. Planane har involvert både stab, sokneråda, diakoninemndene og mange frivillige, og tiltaka er retta mot alle aldersgrupper.

I Breim sokn laga soknerådet med Venke Kollbotn i spissen ein ny diakoniplan våren 2019. I Hyen er gjeldande plan for perioden 2016-2020. Her er eit revideringsarbeid i gang for ny periode.

I Gloppen sokn har soknerådet nyleg vedteke diakoniplan for 2020-2024. Dei tidlegare sokna Gimmestad og Vereide hadde kvar sine planar. Mykje av det som var nemnt i desse planane har vore og er framleis oppegåande. Men no er revideringa av dei gamle planane unnagjort i samarbeid mellom diakon, diakoninemnd, diakonikontakter i soknerådet og innspel frå andre i staben, før den nye planen var oppe i soknerådet.

Dei lokale planane er både arbeidsreiskapar og ei synleggjering av det vi driv med. Det er ikkje alt vi har fått gjort i år grunna smitte-restriksjonane, men vi håpar på meir normale tilstandar framover.

Bli med!
Det er alltid plass til fleire i det frivillige arbeidet i kyrkja. Ta gjerne ein kikk på planane som er lagt ut under. Kanskje det er fleire som har lyst til å engasjere seg i til dømes besøksteneste, samlingar for eldre, oppgåver for frivillige under gudstenester eller tiltak i trusopplæringa? Ta gjerne kontakt! Alle kan vere «kvardags-diakonar» der ein er, og så kan det også vere flott å få stå saman med andre i diakoniteneste.

Diakoniplan for Gloppen sokn
Diakoniplan for Breim sokn
Diakoniplan for Hyen sokn

Sjå også Dugnadskort i Gloppen sokn

Kontaktinfo:
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no
Tlf: 966 18 048

Kontaktinfo sokneråda (lenke)

http://gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/HENDER_Michal_Jarmoluk_fra_Pixabay.jpgIllustrasjon. Foto: Michal Jarmoluk fra Pixabay.

Publisert av: Ingebjørg Isane Fure den 17-12-2020

Skriv ei bøn eller tenn lys på «be.kirken.no»

Anna info

Kontortid måndag-fredag kl. 08.00-1500 (sommar) 08.00-1545 (vinter), men mest sannsynlegvis til stades: tysdag – torsdag 10–14

Sentralbord: 5786 5616

E-post(felles): post@gloppen.kyrkja.no

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Kontaktinfo tilsette

Vippsnummer:

Gloppen sokn:
-Vereide kyrkje: #134651
-Gimmestad kyrkje: #134657
-Gamle Gimmestad kyrkje: #576297
-Sandane kyrkje: #130577

Breim sokn: #121942

Hyen sokn: #529127

Kyrkjebladet: #554210 

Bli fast gjevar til eit av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg