Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 25 april
Vereide kyrkje
18:00
Vereide kyrkje
Sandane kyrkje
fredag 30 april
Vereide kyrkje
søndag 2 mai
Breim kyrkje
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 5 mai
Sandane kyrkje
søndag 9 mai
Sandane kyrkje
torsdag 13 mai
Hyen kyrkje
onsdag 19 mai
Sandane kyrkje
søndag 23 mai
Breim kyrkje
Sandane kyrkje
søndag 30 mai
Sandane kyrkje
onsdag 2 juni
Sandane kyrkje
lørdag 11 september
Hyen kyrkje

Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja

I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.


http://gloppen.kirkene.net/img/17_12_2020_Diakoni/Plan_for_diakoni.png
Revideringa av den førre planen frå 2007 er gjort på bakgrunn av endringar i samfunnet og i diakonale utfordringar. Men ein god del er også til å kjenne igjen frå førre plan. Visjonen er framleis «Guds kjærleik til alle menneske, verkeleggjort gjennom liv og teneste». Definisjonen er også uendra: «Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd.»

Innan dette spekteret ligg det mykje vi som kyrkje både kan gjere og vere for å gje Guds kjærleik til medmenneska og for å forvalte skaparverket. Den nye planen er lettlesen og kan anbefalast å kikke på: Plan for diakoni i Den norske kyrkja. 

Planen får poengtert at diakoni er ein del av kyrkja sitt vesen, og diakoni er noko mange er delaktige i, kanskje utan å vere så bevisste på det. Planen gjev også jordnære utfordringar til oss alle.  

Lokale planar
Ut ifrå hovudområda i den nasjonale planen for diakoni, lagar ein lokale planar for kvart sokn. I Gloppen har det lenge vore tradisjon for godt arbeid med diakoniplanar. Planane har involvert både stab, sokneråda, diakoninemndene og mange frivillige, og tiltaka er retta mot alle aldersgrupper.

I Breim sokn laga soknerådet med Venke Kollbotn i spissen ein ny diakoniplan våren 2019. I Hyen er gjeldande plan for perioden 2016-2020. Her er eit revideringsarbeid i gang for ny periode.

I Gloppen sokn har soknerådet nyleg vedteke diakoniplan for 2020-2024. Dei tidlegare sokna Gimmestad og Vereide hadde kvar sine planar. Mykje av det som var nemnt i desse planane har vore og er framleis oppegåande. Men no er revideringa av dei gamle planane unnagjort i samarbeid mellom diakon, diakoninemnd, diakonikontakter i soknerådet og innspel frå andre i staben, før den nye planen var oppe i soknerådet.

Dei lokale planane er både arbeidsreiskapar og ei synleggjering av det vi driv med. Det er ikkje alt vi har fått gjort i år grunna smitte-restriksjonane, men vi håpar på meir normale tilstandar framover.

Bli med!
Det er alltid plass til fleire i det frivillige arbeidet i kyrkja. Ta gjerne ein kikk på planane som er lagt ut under. Kanskje det er fleire som har lyst til å engasjere seg i til dømes besøksteneste, samlingar for eldre, oppgåver for frivillige under gudstenester eller tiltak i trusopplæringa? Ta gjerne kontakt! Alle kan vere «kvardags-diakonar» der ein er, og så kan det også vere flott å få stå saman med andre i diakoniteneste.

Diakoniplan for Gloppen sokn
Diakoniplan for Breim sokn
Diakoniplan for Hyen sokn

Sjå også Dugnadskort i Gloppen sokn

Kontaktinfo:
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no
Tlf: 966 18 048

Kontaktinfo sokneråda (lenke)

http://gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/HENDER_Michal_Jarmoluk_fra_Pixabay.jpgIllustrasjon. Foto: Michal Jarmoluk fra Pixabay.

Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 17.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »

Anna info

Opningstider: primærtid
(sannsynlegvis til stades)
 
tysdag 12-14
onsdag-torsdag 10-14
elles etter avtale
Telefon: 5786 5616
epost(felles): post@gloppen.kyrkja.no
Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Vippsnummer
Gloppen sokn,
Vereide kyrkje: #134651
Gloppen sokn, Gimmestad kyrkje: #134657
Gloppen sokn, Sandane kyrkje: #130577
Breim sokn: #121942
Hyen sokn: #529127
Kyrkjebladet: #554210

Bli fastgjevar til eitt av sokna
Gje


Bli med i frivillig innsats i kyrkja:
Frivillig.no
Sjå òg dugnadskort Gloppen sokn

https://gloppen.kyrkja.no/img/03_07_2020_Illustrasjonar/fb.jpgFølg oss på Instagram
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Instagram-ikon.150.jpg
Videoar frå Bjørgvin bispedøme
https://gloppen.kyrkja.no/img/29_06_2020_Logo/Vimeo1_150.jpg