Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Gloppen
Meny

KALENDER

søndag 24 januar
Sandane kyrkje
onsdag 27 januar
Sandane kyrkje
søndag 31 januar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 februar
Vereide kyrkje
onsdag 10 februar
Sandane kyrkje
søndag 14 februar
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
onsdag 17 februar
Vereide kyrkje
søndag 21 februar
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 februar
Sandane kyrkje
søndag 28 februar
Breim kyrkje
Gimmestad kyrkje
søndag 7 mars
Vereide kyrkje
onsdag 10 mars
Sandane kyrkje
søndag 14 mars
Breim kyrkje
Vereide kyrkje
søndag 21 mars
Hyen kyrkje
Sandane kyrkje
onsdag 24 mars
Sandane kyrkje
torsdag 1 april
Utvikfjellet
Støyl
fredag 2 april
Breim kyrkje
Hyen kyrkje

Revidert plan for diakoni i Den norske kyrkja

I haust har det kome ei revidering av Plan for diakoni for Den norske kyrkja. Denne planen gjev ei forståing av diakoni og ei retning for det diakonale arbeidet.


http://gloppen.kirkene.net/img/17_12_2020_Diakoni/Plan_for_diakoni.png
Revideringa av den førre planen frå 2007 er gjort på bakgrunn av endringar i samfunnet og i diakonale utfordringar. Men ein god del er også til å kjenne igjen frå førre plan. Visjonen er framleis «Guds kjærleik til alle menneske, verkeleggjort gjennom liv og teneste». Definisjonen er også uendra: «Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd.»

Innan dette spekteret ligg det mykje vi som kyrkje både kan gjere og vere for å gje Guds kjærleik til medmenneska og for å forvalte skaparverket. Den nye planen er lettlesen og kan anbefalast å kikke på: Plan for diakoni i Den norske kyrkja. 

Planen får poengtert at diakoni er ein del av kyrkja sitt vesen, og diakoni er noko mange er delaktige i, kanskje utan å vere så bevisste på det. Planen gjev også jordnære utfordringar til oss alle.  

Lokale planar
Ut ifrå hovudområda i den nasjonale planen for diakoni, lagar ein lokale planar for kvart sokn. I Gloppen har det lenge vore tradisjon for godt arbeid med diakoniplanar. Planane har involvert både stab, sokneråda, diakoninemndene og mange frivillige, og tiltaka er retta mot alle aldersgrupper.

I Breim sokn laga soknerådet med Venke Kollbotn i spissen ein ny diakoniplan våren 2019. I Hyen er gjeldande plan for perioden 2016-2020. Her er eit revideringsarbeid i gang for ny periode.

I Gloppen sokn har soknerådet nyleg vedteke diakoniplan for 2020-2024. Dei tidlegare sokna Gimmestad og Vereide hadde kvar sine planar. Mykje av det som var nemnt i desse planane har vore og er framleis oppegåande. Men no er revideringa av dei gamle planane unnagjort i samarbeid mellom diakon, diakoninemnd, diakonikontakter i soknerådet og innspel frå andre i staben, før den nye planen var oppe i soknerådet.

Dei lokale planane er både arbeidsreiskapar og ei synleggjering av det vi driv med. Det er ikkje alt vi har fått gjort i år grunna smitte-restriksjonane, men vi håpar på meir normale tilstandar framover.

Bli med!
Det er alltid plass til fleire i det frivillige arbeidet i kyrkja. Ta gjerne ein kikk på planane som er lagt ut under. Kanskje det er fleire som har lyst til å engasjere seg i til dømes besøksteneste, samlingar for eldre, oppgåver for frivillige under gudstenester eller tiltak i trusopplæringa? Ta gjerne kontakt! Alle kan vere «kvardags-diakonar» der ein er, og så kan det også vere flott å få stå saman med andre i diakoniteneste.

Diakoniplan for Gloppen sokn
Diakoniplan for Breim sokn
Revidert diakoniplanen for Hyen sokn vil bli lagt ut på nyåret (2021) når den er vedteken i soknerådet.

Sjå også Dugnadskort i Gloppen sokn

Kontaktinfo:
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no
Tlf: 966 18 048

Kontaktinfo sokneråda (lenke)

http://gloppen.kirkene.net/img/03_07_2020_Illustrasjonar/HENDER_Michal_Jarmoluk_fra_Pixabay.jpgIllustrasjon. Foto: Michal Jarmoluk fra Pixabay.

Av: Ingebjørg Isane Fure   Publisert: 17.12.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Gloppen kyrkjelege fellesråd
/ Gloppen kyrkjekontor

Tlf: 57 86 56 16 
@: post@gloppen.kyrkja.no
Adresse: Åsavegen 130
6823 Sandane 

Opningstider:
primærtid (sannynlegvis til stades)
måndag 10-14
tysdag 12-14
onsdag-fredag 10-14
Elles etter avtale, eller sjå om døra er opa.

Organisasjonsnr.: 976 996 690
Kontonr. 3710 15 85388

Tilsette finn du her.

Vippsnummer (lenke)

Gjevarteneste (lenke)